PL
EN
© Syda Productions - Fotolia.com© godfer - Fotolia.com© Andrii Muzyka - Fotolia.com
1© Alexander Raths - Fotolia.com3
© apops - Fotolia.com23
HOMEHOME
HARC OVERVIEWHARC OVERVIEW
RESEARCH AREASRESEARCH AREAS
HARC INITIATIVESHARC INITIATIVES
ACTIVITIESACTIVITIES
RESEARCH NEWSRESEARCH NEWS
HARC mission

Our mission is to support and advance healthy ageing through biomedical research, education and collaborative partnership at European, national and local levels.
INTRANET - FOR PARTNERS</span>INTRANET - FOR PARTNERS
AGEING WELL / STARZEJ SIĘ ZDROWO

 / EVENTS
CONTACTCONTACT
VirLabVirLab
The HARC Conference
Intranet Login
X
Username

Password


if you need an account click here
PROGRAM WIELOLETNI „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” III etap, okres realizacji: lata 2014-2016
December 9, 2016

Występowanie wskaźników stresu oksydacyjnego i wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego a sprawność funkcjonalna osób starszych w kontekście obciążenia pracą

Nr projektu  I.P.03      

Termin rozpoczęcia 01.01.2014       Termin zakończenia 31.12.2016

 

Problem starzenia się polskiego społeczeństwa niesie potrzebę jak najdłuższego pozostania osób starszych na rynku pracy. Jednak zarówno sama praca, jak i styl życia czy nawyki żywieniowe oddziaływają na stan zdrowia starszego pracownika. Określenie oddziaływania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz stresu oksydacyjnego w kontekście wykonywanej pracy i jej charakteru pozwoli opracować wytyczne umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz profilaktykę chorób przewlekłych.

W latach 2014-2016 w Klinice Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przeprowadzono badanie trzech stuosobowych grup osób w wieku 60-65lat (pracujących umysłowo, pracujących fizycznie i niepracujących). Badania obejmowały  zebranie wywiadu socjo-ekonomicznego, chorobowego, dietetycznego, oceny warunków pracy i życia (z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych, psychospołecznych, organizacyjnych, problemów zdrowotnych, opinii na temat pracy i życia). Ponadto przeprowadzono badanie lekarskie, antropometryczne, ocenę geriatryczną, ocenę 10 letniego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych SCORE. Wykonano następujące analizy biochemiczne: reaktywność płytek krwi, błonową ekspozycję aktywnej formy receptora dla fibrynogenu i selektyny P, stężenie anionorodnika ponadtlenkowego przez izolowane płytki krwi, stężenie tromboksanu B2 w osoczy krwi, stężenie osoczowych (rozpuszczalnych) markerów aktywacji śródbłonka – stężenia czynnika von Willebranda, ICAM (ang. intercellular adhesion molecule), VCAM (ang. vascular cell adhesion molecule, stężenie markerów oksydacyjnych uszkodzeń białek (wolne grupy karbonylowe, wolne grupy tiolowe, wolne grupy aminowe) i lipidów (nadtlenki lipidowe, całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza krwi, całkowita zdolność oksydacyjna osocza krwi, podstawowe parametry morfologii i biochemii krwi (glukoza, lipidogram, kwas moczowy, homocysteina).

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie licznych wielowymiarowych wniosków dotyczących stanu zdrowia badanych 60-65 latków. Obciążenie pracą istotnie modyfikuje ryzyko sercowo-naczyniowe: poprzez wpływ na ciśnienie tętnicze, zmiany metaboliczne (cholesterol, triglicerydy, glukoza na czczo), otyłość, czy dietę badanych.

W badanej populacji pracowników umysłowych na stan ich zdrowia istotnie wpływa wykształcenie. Badani ci najefektywniej podchodzą do zmian stylu życia związanych z występującymi problemami zdrowotnymi. Jednak  szkodliwe warunki psychospołeczne związane z ich pracą istotnie negatywnie wpływają na ryzyko sercowo-naczyniowe. Mimo iż badani pracujący umysłowo  nie wykazywali szczególnych problemów w sprawności funkcjonalnej, istotnym problemem w tej grupie wydają się zaburzenia depresyjne.

Pracownicy fizyczni prezentowali swoiste dla swojej grupy wyniki. Badani ci są najbardziej otyli, stosują też najmniej zdrową dietę. Praca fizyczna w ich przypadku może wiązać się z nasileniem ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez podwyższanie ciśnienia tętniczego. Nie bez znaczenia jest wpływ wymienionych czynników, a zwłaszcza otyłości, na pogorszenie sprawności funkcjonalnej w badanej grupie.

Jednym z podstawowych założeń przy planowaniu projektu  było zbadanie grupy osób niepracujących jako grupy referencyjnej. Grupa ta cechuje się własnymi, niewystępującymi w grupie pracującej umysłowo czy fizycznie problemami, i w związku z tym czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, problemami ze sprawnością funkcjonalną, czy zaburzeniami równowagi oksydacyjnej. Przykładem może być palenie tytoniu, które mimo iż porównywalne z innymi grupami wiązało się ze stosunkowo największą ilością zmian w układzie oksydacyjno-antyoksydacyjnym. W kontekście deficytu w sprawności funkcjonalnej istotnym problemem staje się wielochorobowość w grupie osób niepracujących.

Występowanie chorób sercowo-naczyniowych w badanych grupach oraz poszczególne elementy oceny ryzyka sercowo naczyniowego wskazują  na grupę mężczyzn, zwłaszcza pracujących fizycznie, jako obciążonych najistotniej ryzykiem sercowo- naczyniowym.

Uzyskane wyniki pozwalają w szczegółowy sposób określić czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, stresu oksydacyjnego czy  zaburzenia sprawności funkcjonalnej w kontekście obciążenia pracą. Publikacja przedstawionych wyników umożliwi upowszechnienie uzyskanych informacji, a co za tym idzie pozwoli na lepsze dostosowanie odpowiednich czynności prewencyjne w zależności od obciążenia pracą.

 W ramach projektu przygotowano materiały informacyjne nt. współwystępowania wskaźników stresu oksydacyjnego i wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u osób starszych narażonych na wybrane czynniki nt. możliwości utrzymania aktywności zawodowej oraz materiałów informacyjnych nt. profilaktyki chorób przewlekłych, u podłoża których jako przyczyny rozpatrywane są między innymi zaburzenia równowagi procesów oksydacyjnych. Ponadto, dotychczas na podstawie projektu opracowano 6 doniesień zjazdowych oraz 2 publikacje w języku angielskim.

 

Materiały informacyjne:

 


x
This website uses cookies. A cookie is a file containing small pieces of text that a web server sends to your web browser when you access an internet site. For more informations about cookies please visit page Cookies Policy.